Chi tiết cách lập tờ khai và kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên HTKK

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng tháng và mỗi khi phát sinh, kế toán sẽ phải tiến hành kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoại trừ lỗi không tải được HTKK, hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt gồm những gì, cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên HTKK như thế nào,… cũng là điều mà kế toán quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên phần mềm HTKK theo quy định.

 

Cách lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB trên phần mềm HTKK

Bước 1: Từ menu chức năng chọn “Kê khai” / “Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt” / “01/TTĐB Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TT195/2015)”. Đối với Tờ khai thuế 01/TTĐB, ứng dụng cho phép bạn chọn một trong hai loại tờ khai là “Tờ khai theo tháng” hoặc “Tờ khai lần phát sinh”

Bước 2: Trên form “Chọn kỳ kê khai” chọn Tờ khai tháng

– Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hiện tại – 1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hiện tại

– Trạng thái tờ khai gồm: Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

– Chọn ngành nghề kinh doanh: Chọn ngành nghề kinh doanh của đơn vị mình trong Danh mục ngành nghề kinh doanh gồm có 2 loại ngành nghề: Ngành hàng sản xuất kinh doanh thông thường và từ hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết.

– Chọn các phụ lục đi kèm tờ khai: Chương trình mặc định không chọn các phụ lục, cho phép chọn thêm phụ lục để khai trong trường hợp cần kê khai. Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB. Đối với tờ khai theo Lần phát sinh thì không cần kê khai phụ lục đính kèm.

Bước 3: Nhập các thông tin

 

thuế tiêu thụ đặc biệt

1.Trường hợp tờ khai lần đầu

Nếu đánh dấu chỉ tiêu “không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ”

– Tất cả các Cột từ [3] đến cột [7] của phần I và II và phụ lục 01-1/TTĐB sẽ bị khoá không cho nhập, đồng thời đặt lại giá trị cho các trường này bằng giá trị mặc định.

– Nếu các cột từ [3] đến cột [7] của phần I và II và phụ lục 01-1/TTĐB đã kê khai thì hiển thông báo “Các số liệu đã có trong các chỉ tiêu phát sinh trong kỳ sẽ bị xoá bằng 0. Có đồng ý không?”, cho chọn “Có” hoặc “Không”. Nếu chọn “Có” thì thực hiện khoá chỉ tiêu trên các cột từ [3] đến cột [7] và phụ lục 01-1/TTĐB đã và đặt lại giá trị mặc định là 0, nếu chọn “Không” quay lại màn hình kê khai.

Nếu không đánh dấu chỉ tiêu “không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ”

– Nếu chỉ tiêu (không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ ) không được chọn mà có kê khai phần I, II thì các cột [5], [6] bắt buộc phải nhập, nếu không nhập sẽ có báo lỗi tương ứng đối với cột [5], [6] “Giá tính thuế TTĐB bắt buộc nhập.“, “Doanh số bán (chưa có thuế GTGT) bắt buộc nhập.“, riêng phần III không bắt buộc nhập cột [5].

– Cột [2] Tên hàng hóa dịch vụ không nhập trực tiếp trên bàn phím mà được chọn trong danh mục các mặt hàng có sẵn đã được đăng ký từ trước trong chức năng “Đăng ký danh mục”.
Các mặt hàng trong danh mục luôn hiển thị trong khoảng thời gian hiệu lực, mặc định nếu theo ngày mặc định của hệ thống thì sẽ là bộ danh mục mới nhất, được áp dụng trong kỳ hiệu lực hiện tại.

Cột [3] Đơn vị tính hiện ra theo cột [2]

Cột [4] : Sản lượng tiêu thụ được nhập cả 2 số sau phần thập phân.

Các cột [5], [8] chỉ nhập các giá trị không âm.

Cột [6]: Ứng dụng hỗ trợ tự tính theo công thức Cột [6] = Cột [5]/(1 + Cột [7]), cho phép sửa nhưng không được lớn hơn Doanh số bán ( chưa có thuế GTGT).

Cột [7] Thuế suất hiện ra đồng thời theo cột [2] và không cho sửa, định dạng theo xx,xx%.

Cột [9] tính toán theo công thức ([9] = [6] * [7] – [8]), kiểm tra nếu chỉ tiêu [9] < 0 thì cảnh báo đỏ trên cột chỉ tiêu [08] “Thuế TTĐB được khâu trừ (cột 8) không được lớn hơn tổng số thuế TTĐB đã điều chỉnh ([6] *– [9])”.

Dòng tổng cộng: Lấy dòng tổng cộng của các cột (5), (6), (8), (9) 

 

Cách tính thuế TNCN đối với trợ cấp thôi việc, mất việc làm

Các vi phạm về quy định tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

2.Trường hợp tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên bảng “Chọn kỳ tính thuế” bạn phải nhập thêm các thông tin về lần bổ sung, ngày lập tờ khai bổ sung và cho phép đính kèm phụ lục 01-1/TTĐB.

Nếu ở tờ khai lần đầu hoặc lần bổ sung N-1, bạn đã kê khai phụ lục 01-1/TTĐB thì ở Tờ khai bổ sung/ bổ sung lần N, ứng dụng sẽ mặc định tích chọn phụ lục đó. Trường hợp ở tờ khai lần đầu hoặc lần bổ sung N-1 chưa kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm sheet “Tờ khai điều chỉnh”, phụ lục 01-1/TTĐB (nếu tích chọn) và “KHBS”.
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *